زندگی یعنی تمرکزروی زیباییها

بادرک زیباییها می توان سختیهاراکاهش دادوحس خوب راتقویت کرد.

کلیک کنید

برگزاری همایش

به نام خالق زیباییها باتوکل برخدااولین همایش لذت یادگیری درمشهدبرگزارشدوازخدای مهربان سپاسگزارم که این توفیق شامل حال من شد وتوانستم آن رازیبا خلق کنم.

کلیک کنید

محرم

درمحرم فقط زیبایی وجوددارد.

کلیک کنید

آموزش سنتورتوسط خانم معلم هنرمندی

سنتورسازی قدیمی،سنتی وبسیارزیباست که روی آموزش بسیارتاثیرگذاراست.

کلیک کنید

به نام خالق بچه ها

به نام اوکه بهترین است.اوکه مهربان است ومهربانی رادوست دارد.من یک معلمم باعشق وعلاقه ای که به تدریس وآموزش دارم.معلم پایه ی سوم که درطول10سال تدریسم تمام دانش آموزانم تمایل ادامه درپایه چهارم بامن راداشتند که این برای من بسیار باارزش است چون متوجه میشوم علاوه برآموزش درپرورش ذهن وفکردانش آموزهم تاثیرگذاربوده ام.درتمام طول تدریسم هم خودم ازتدریس لذت میبردم وهم شاگردانم چون آموزش باکسب لذت آن همراه است.
بیشتر بدانیم

فایل های آموزشی

این فایل ها شامل صداهای ضبط شده به همراه آهنگ است که شامل معنی قرآن به صورت کلمه به کلمه ومعنی دعاهای زیبا وتاثیر گذار است .تعدادی فایل آموزش خلاق نیز داریم که برای افزایش انگیزه مطالعه بچه ها باروش های متنوع یادگیری تدوین شده است.تعدادی فیلم هم ازبچه های خلاق ایران زمین داریم که درگوشه کنار ایران زندگی میکنند ودارای استعدادهای ناب وزیبایی هستند.

10000ریال

محرم

محرم ماه عشق است ،ماهی که درآن حسین به معنی کامل باخودش درکربلاهماهنگ بود.

10000ریال

خدایاشکرت

تمام مطالب این فایل جهت تقویت یادگیری وتمرکزروی زیباییها بسیارمفیداست،سعی کنید ازاین نوع نوشته هاکه...

50000ریال

معنی دعای جوشن کبیر

این فایل معنی دعای زیبای جوشن کبیر است که برای من بسیارتاثیرگزاربود وازهرکس که خواهان...

پاسخ به سوالات متداول

هدف من این است که تجربیاتی که خودم ازآموزش کسب کردم رادراختیارهمه قراردهم تاامرآموزش به جای اجباری بودن به حالت اختیاری آموزشی دربیاید.که درطی آن هم معلم ازآموزش خود لذت ببرد وهم دانش آموز، این سایت برای والدین هم که به امر اموزش فرزندان خود اهمیت میدهند بسیارمفیدخواهدبود..
باوریعنی طرز فکر ما که برروی اندیشه های ما موثراست وماطوری فکرمیکنیم که باورمااینگونه است.هرگونه فکرکنیم اتفاقات زندگیمان نیزهمانگونه خلق میشود هیچ کس سازنده زندگی مانیست بلکه فقط خود ما دراین امرمقصر وعامل اصلی هستیم پس باید این مسیله رابدانیم که آموزش وتغییرباورها بسیار برهم تاثیرگذارند
هرکاری که بالذت توام نباشد به موفقیت لازم نمیرسد مازندگی میکنیم تاازگذرآن لذت ببریم باید این مسیله رابدانیم که لذت بردن یازیادگیری یکی ازعوامل مهم درامرآموزش است

ارتباط با ما

شما میتوانید از طریق فرم ارتباطی با ما در ارتباط باشید.

آخرین مقالات